Om WebMed

Siden 2013 har fagfolk i Fürst arbeidet med å lage et nytt skybasert journalsystem. WebMed er utviklet i tett samarbeid med leger og helsepersonell, med målsetting om å forenkle hverdagen for ansatte på norske legekontor, og gjøre det tryggere for både lege og pasient.

Grunnlaget for utviklingen har vært grundige drøftinger av behov, fulgt opp med en rekke ulike ideskisser og prototyper som har gjennomgått brukertester. Med dette som basis har vi laget enkle og effektive løsninger på kjente områder, men også klart å finne frem til gode og nyskapende løsninger for funksjonalitet som mange savner.

Eksempler på dette er mer kunnskapsstøtte med basis i en strukturert måte å registrere data på, en vesentlig bedre oversikt over pasientenes helseproblemer, samt en bedre og mer automatisert oppfølging.

WebMed har vært i pilot siden desember 2017, med bruk av journalføring, avtalebok, henvisning, epikrise, lab og e-resept. Påsken 2019 startet vi opp det aller første fastlegekontoret som har tatt WebMed i full bruk, etter vellykket konvertering og installasjon.

Vi har samlet og hensyntatt en rekke nyttige innspill fra utprøving av løsningen. Tilbakemeldingene har vært svært gode og vi har etter hvert utvidet med flere mindre pilotkontorer.

WebMed er godt tilpasset behovene for norske allmennleger, men vil senere også tilbys spesialister og legevakter.